Broom bokningssystem – Användarvillkor


Broom bokningssystem (”Systemet”) är ett webbaserat bokningssystem som tillhandahålls av Statea AB (”Statea”). Genom undertecknande av avtalshandling eller markering av villkorsruta vid registrering via hemsida (”avtalet”) har Abonnenten (såsom definierad däri) godkänt dessa Användarvillkor för Abonnentens användning av Systemet.

Abonnentens användning av Systemet
Avtalet ger Abonnenten rätt att använda Systemet. Rätten att använda Systemet innehas av Abonnenten enbart, och Systemet får inte användas av andra eller för databearbetning åt andra. Abonnenten får använda Systemet enbart för avsedda syften. I händelse av missbruk sägs avtalet och rätten att använda Systemet med omedelbar verkan.

Avgift och fakturering
För användande av Systemet betalar Abonnenten tillämplig avgift enligt den vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig för Abonnenten i Systemet.

Fakturering sker månadsvis i efterskott. Om betalning inte har skett på förfallodagen äger Statea rätt att debitera Abonnenten en påminnelseavgift om etthundrafemtio (150) kronor per påminnelse. Påminnelseavgiften påförs nästkommande faktura. Statea äger även rätt att ta ut dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen. För det fall betalning inte skett på förfallodagen äger Statea rätt att begränsa Abonnentens tillgång till Systemet till dess betalning inklusive eventuella förseningsavgifter och dröjsmålsränta. Om betalning inte har skett inom totalt 40 dagar från förfallodagen äger Statea rätt att helt avsluta avtalet och stänga av Abonnentens tillgång till Systemet. Alla fakturor och påminnelser skickas via e-post. Det är Abonnentens ansvar att tillhandahålla rätt e-postadress för detta syfte till Statea och att utan dröjsmål skicka eventuella förändringar till Statea. Statea äger rätt att efter egen bedömning prissätta och ta betalt för nya funktioner och tilläggstjänster separat.

Godkännande av villkor och villkorsändringar
Genom användande av Systemet godkänner Abonnenten vid var tidpunkt gällande användarvillkor. Statea äger rätt att justera användarvillkoren löpande. Ändringar som berör avtalstid eller pris ska meddelas Abonnenten senast tre (3) månader före ikraftträdande.

Abonnentens data
Abonnenten äger och kan använda sin data efter eget gottfinnande. Statea äger rätt att använda Abonnentens data för analyssyften och för aggregeringar med andra användares data till marknadsdata. Bokningar sparas i minst arton (18) månader från utcheckningsdatum men kan därefter komma att raderas, såvida de inte redan har raderats av Abonnenten. Innan avtalet avslutas och Abonnentens tillgång till Systemet stängs kan Abonnenten exportera sitt data genom att kontakta Statea. Statea har rätt att radera Abonnentens data sextio (60) dagar uppsägnings- eller upphörandedatum om avtalet upphör. Statea är inte skyldigt att lagra data efter denna period.

Sekretess och datasäkerhet
Statea har vidtagit alla rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att Abonnentens data av misstag eller genom illegal handling förstörs, går förlorad, förfars, når obehörig part, missbrukas eller på annat sätt behandlas på sätt som strider mot den svenska personuppgiftslagen.

Ändringar
Statea har rätt att uppdatera och förbättra Systemet samt ändra funktionalitet i Systemet.

Systemdrift
Statea ansvarar inte för eventuella avbrott i driften av och Abonnentens tillgång till Systemet på grund av faktorer som ligger utanför Stateas kontroll. Sådana avbrott innefattar strömavbrott, fel på utrustning, anslutningar och liknande. Vid uppdateringar i Systemet äger Statea rätt att stänga ner systemet under begränsade tidsperioder.

Systemrättigheter
Systemet är upphovsrättsligt skyddat och ägs i sin helhet av Statea. Statea kan när som helst överlåta sina rättigheter och förpliktelser till tredje part, förutsatt att tredje part avser att upprätthålla Systemet enligt dessa användarvillkor.

Abonnentens skyldigheter
Abonnenten bär hela och fulla ansvaret för sina mellanhavanden och avtal med slutkund som hanteras via Systemet. Abonnenten bär fulla ansvaret för att vid varje tidpunkt kontrollera den information som registreras eller visas i Systemet är korrekta. Abonnenten förbinder sig att inte agera på ett sätt som inverkar negativt på andras möjlighet att använda Systemet samt att inte registrera kränkande eller vilseledande information däri. Abonnenten ansvarar för att personuppgifter avseende slutkund hanteras korrekt.

Ansvarsbegränsning
Statea lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser av något slag avseende Systemet och dess funktionalitet. Abonnenten använder Systemet på egen risk. Statea friskriver sig från allt garantiansvar när det gäller säljbarhet, lämplighet för särskilda ändamål och intrång i tredje parts immateriella rättigheter. Statea tar inget ansvar för och främjar inte någon applikation från tredje part, något innehåll i applikation från tredje part eller någon annan produkt eller tjänst som annonseras eller erbjuds av tredje part i eller genom Systemet eller någon länkad webbplats. Statea friskriver sig från allt ansvar och all ersättningsskyldighet för alla transaktioner mellan Abonnenten och tredje part avseende applikationer och produkter eller tjänster som annonseras i eller genom Systemet. Statea ansvarar inte för skada orsakad av tredje part, verksamhetsavbrott, förlorade inkomster, följdskador eller annan indirekt förlust eller skada som uppstår för Abonnenten eller tredje part.

Avtalstid och uppsägning
Betalda fakturor återbetalas ej av Statea. Med undantag för förskottsbetalning finns det ingen bindningstid eller uppsägningstid i avtalet. Abonnenten ska skriftligen via brev eller e-post meddela att avsikt att avsluta sitt användande av Systemet. Statea bekräftar uppsägningen inom tio (10) arbetsdagar.

Tvister
Tvister som uppstår avseende dessa användarvillkor ska slutligt avgöras i svensk domstol.